Servicevoorwaarden

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Alle gebruikers van deze site gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gelieve deze site dan niet te gebruiken.

auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Verenigde Staten en andere auteursrechtwetten, en is eigendom van White Lotus Anti Aging LTD. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Er wordt toestemming verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij White Lotus Anti Aging LTD of het kopen van White Lotus Anti Aging LTD-producten. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de site alleen voor uw eigen niet-commercieel gebruik weergeven en, behoudens uitdrukkelijke beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, downloaden of afdrukken, of om een ​​bestelling te plaatsen bij White Lotus Anti Aging LTD of om White Lotus Anti Aging LTD-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij geautoriseerd door White Lotus Anti Aging LTD. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen van materiaal gedownload van de site te wijzigen of te verwijderen.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van White Lotus Anti Aging LTD die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van White Lotus Anti Aging LTD

Garantieverklaring

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst White Lotus Anti Aging LTD alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. White Lotus Anti Aging LTD verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. White Lotus Anti Aging LTD geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van correctheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan ​​geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van de aansprakelijkheid

White Lotus Anti Aging LTD is niet aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de materialen op deze site of de prestaties van de producten te gebruiken, zelfs als White Lotus Anti Aging LTD is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toepasselijke wetgeving staat de beperking van uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Typografische fouten

In het geval dat een product van White Lotus Anti Aging LTD ten onrechte wordt vermeld voor een onjuiste prijs, behoudt White Lotus Anti Aging LTD zich het recht voor om bestellingen die zijn geplaatst voor producten met een onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard belast is. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal White Lotus Anti Aging LTD een tegoed op uw creditcardrekening afschrijven voor het bedrag van de onjuiste prijs.

Termijn; Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing wanneer u de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd door White Lotus Anti Aging LTD zonder voorafgaande kennisgeving. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en diversen, blijven van kracht na beëindiging.

Merk op

White Lotus Anti Aging LTD kan u een kennisgeving bezorgen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of op een andere betrouwbare manier op het adres dat u aan White Lotus Anti Aging LTD hebt opgegeven.

Gemengd

Uw gebruik van deze site wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, zonder inachtneming van de rechtskeuzebepalingen, en niet door het VN-Verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat jurisdictie over en plaats in een juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van White Lotus Anti Aging LTD-producten) bij de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles ligt. Provincie, Californië. Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot de site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van White Lotus Anti Aging LTD-producten) moet worden gestart binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet. Het nalaten van White Lotus Anti Aging LTD om strikte uitvoering van een bepaling van deze algemene voorwaarden af ​​te dwingen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch handelspraktijken zullen ertoe leiden dat deze algemene voorwaarden worden gewijzigd. White Lotus Anti Aging LTD kan haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan een partij overdragen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Het is verboden zich voor te doen als anderen, waaronder een White Lotus Anti Aging LTD of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers van de site. U mag via de site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, in strijd is met de rechten van een partij of die op een andere manier aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online service of andere organisatie.

Deelname Disclaimer

White Lotus Anti Aging LTD kan en kan niet alle communicatie en materialen beoordelen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, White Lotus Anti Aging LTD slechts optreedt als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot inhoud of activiteiten op de site. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een copyright , handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor White Lotus Anti Aging LTD naar eigen goeddunken.

vrijwaring

U stemt ermee in White Lotus Anti Aging LTD, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Serviceproviders") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die de site bezoekt met uw internetaccount.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan White Lotus Anti Aging LTD linken naar sites die door derden worden beheerd. Maar zelfs als de derde partij is aangesloten bij White Lotus Anti Aging LTD, heeft White Lotus Anti Aging LTD geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal aparte privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van White Lotus Anti Aging LTD. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin streeft White Lotus Anti Aging LTD ernaar de integriteit van haar website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt ​​daarom om feedback, niet alleen op haar eigen site, maar ook op sites waarnaar wordt gelinkt (ook als een specifieke link niet het werk).

Retourbeleid

White Lotus Anti Aging LTD onderschrijft van harte en voldoet aan de EU Consumer Protection Distance Selling Regulations (DSR) 2000. Dit valt onder EU-richtlijn 97/7 EC

Deze voorschriften zijn bedoeld om consumenten te beschermen en hen dezelfde bescherming te bieden als bij persoonlijk winkelen. We hopen dat we door deze voorschriften te volgen, consumenten in staat stellen met meer vertrouwen online te winkelen.

 Een stapsgewijze handleiding voor het witte Lotus Retourbeleid 

 • 1. Alle klanten hebben het recht om de koopovereenkomst te annuleren binnen 7 dagen na ontvangst van de verkochte goederen.
 • 2. Annulering van de verkoop moet in een duurzame vorm zoals een e-mail, post of fax naar White Lotus worden gestuurd. Het bewijs van verzending van dit document moet worden bewaard.
 • 3. Dit wettelijk verplichte retourbeleid is niet van toepassing op 'goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd'. Dit omvat alle steriele producten zoals dermale rollers die zijn verpakt in een verzegelde verpakking en zijn geopend. Het omvat ook het White Lotus-assortiment schoonheidsproducten, indien geopend of ermee geknoeid.
 • 4. De annuleringsvoorwaarden zijn ook niet van toepassing op eventuele 'audio- of visuele opnames die de klant heeft ontzegeld'. Dit omvat de instructie-dvd's van White Lotus.
 • 5. Klanten betalen de volledige kosten voor het terugzenden van de goederen naar het adres dat is opgegeven door White Lotus Anti Aging.
 • 6. Klanten hebben een wettelijke zorgplicht voor alle White Lotus-goederen terwijl ze onder hun hoede zijn en zijn verplicht om redelijke zorg te betrachten bij het retourneren van goederen. White Lotus heeft het recht om tegen een eventuele restitutie in beroep te gaan als hieraan niet wordt voldaan.
 • 7. Wij verzoeken u om alle geretourneerde goederen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
 • 8. White Lotus zal de kosten van de goederen terugbetalen, inclusief onze eventuele portokosten op het moment van verkoop, binnen 30 dagen na ontvangst van een geldige annulering van het verkoopcontract van de klant.
 • 9. Als de goederen bij ontvangst defect zijn, zal White Lotus een volledige terugbetaling geven.
 • 10. Dit beleid is niet van toepassing op Business to Business-verkoopovereenkomsten.

 

Klarna

 

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna:

 

 • Betaal in 3
 • Betaal later
 • Nu betalen
 

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna kunt u vinden hier. Algemene informatie over Klarna is te vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarn's privacyverklaring.