Servicevoorwaarden

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Alle gebruikers van deze site stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

auteursrechten

De volledige inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Amerikaanse en andere auteursrechtwetten, en is het eigendom van White Lotus Anti Aging LTD. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Er wordt toestemming verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij White Lotus Anti Aging LTD of om producten van White Lotus Anti Aging LTD te kopen. U mag delen van het materiaal van de verschillende delen van de site uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel gebruik weergeven en, met inachtneming van eventuele uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, delen van het materiaal van de verschillende delen van de site downloaden of afdrukken, of om een ​​bestelling te plaatsen bij White Lotus Anti Aging LTD of om producten van White Lotus Anti Aging LTD te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden, tenzij toegestaan ​​door White Lotus Anti Aging LTD. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die van de site zijn gedownload.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van White Lotus Anti Aging LTD die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van White Lotus Anti Aging LTD

Garantieverklaring

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst White Lotus Anti Aging LTD alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. White Lotus Anti Aging LTD verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. White Lotus Anti Aging LTD geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan ​​geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

White Lotus Anti Aging LTD is niet aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de materialen op deze site of de prestaties van de producten, zelfs als White Lotus Anti Aging LTD is geïnformeerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade niet toestaat, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Typografische fouten

In het geval dat een product van White Lotus Anti Aging LTD ten onrechte tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behoudt White Lotus Anti Aging LTD zich het recht voor om geplaatste bestellingen voor een product met een onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard is belast. Als uw creditcard al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zal White Lotus Anti Aging LTD een creditering uitvoeren op uw creditcardrekening ter hoogte van de onjuiste prijs.

Termijn; Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing zodra u de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook door White Lotus Anti Aging LTD worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en diversen blijven na beëindiging van kracht.

Kennisgeving

White Lotus Anti Aging LTD kan u een bericht sturen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of op een andere betrouwbare manier op het adres dat u aan White Lotus Anti Aging LTD hebt verstrekt.

Gemengd

Uw gebruik van deze site wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met bepalingen inzake rechtskeuze, en niet door het VN-Verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat de jurisdictie over en de locatie in elke juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van White Lotus Anti Aging LTD-producten) bij de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles ligt. Provincie, Californië. Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot de site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van White Lotus Anti Aging LTD-producten) moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de claim of rechtsvordering worden ingediend. Het nalaten van White Lotus Anti Aging LTD om strikte uitvoering van enige bepaling van deze algemene voorwaarden aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelswijze tussen de partijen, noch de handelspraktijken zullen deze algemene voorwaarden wijzigen. White Lotus Anti Aging LTD kan zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan een partij overdragen.

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Nabootsing van anderen, inclusief een White Lotus Anti Aging LTD of een andere bevoegde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. U mag via de site geen inhoud uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, rechten van een partij of die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie.

Disclaimer deelname

White Lotus Anti Aging LTD kan en kan niet alle berichten en materialen bekijken die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, White Lotus Anti Aging LTD slechts optreedt als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot inhoud of activiteiten op de site. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend is, (c) in strijd is met een auteursrecht , handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor White Lotus Anti Aging LTD naar eigen goeddunken.

Vrijwaring

U stemt ermee in om White Lotus Anti Aging LTD, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Service Providers") te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de site met behulp van uw internetaccount.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan White Lotus Anti Aging LTD linken naar sites die door derden worden beheerd. Zelfs als de derde partij is aangesloten bij White Lotus Anti Aging LTD, heeft White Lotus Anti Aging LTD geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van White Lotus Anti Aging LTD. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin probeert White Lotus Anti Aging LTD de integriteit van zijn website en de links erop te beschermen en vraagt ​​daarom om feedback, niet alleen over zijn eigen site, maar ook over sites waarnaar hij linkt (ook als een specifieke link geen link bevat). werk).

Retourbeleid

White Lotus Anti Aging LTD onderschrijft en voldoet volledig aan de EU Consumer Protection Distance Selling Regulations (DSR) 2000. Dit valt onder EU-richtlijn 97/7 EC

Deze voorschriften zijn bedoeld om consumenten te beschermen en hen een vergelijkbare bescherming te bieden als bij persoonlijk winkelen. We hopen dat we door deze voorschriften te volgen, consumenten in staat stellen met meer vertrouwen online te winkelen.

 Een stapsgewijze handleiding voor het witte Lotus retourbeleid 

 • 1. Alle klanten hebben het recht om de koopovereenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van de verkochte goederen te annuleren.
 • 2. Annulering van de verkoop moet in een duurzame vorm zoals een e-mail, post of fax naar White Lotus worden gestuurd. Het bewijs van verzending van dit document dient bewaard te worden.
 • 3. Dit retourbeleid is wettelijk niet van toepassing op 'goederen die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd'. Dit omvat alle steriele producten zoals huidrollers die zijn verpakt in een verzegelde verpakking en die zijn geopend. Het omvat ook het White Lotus-assortiment van schoonheidsproducten indien geopend of op welke manier dan ook is geknoeid.
 • 4. De annuleringsvoorwaarden zijn ook niet van toepassing op 'audio- of beeldopnamen waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken'. Dit omvat de instructie-dvd's van White Lotus.
 • 5. Klanten betalen de volledige kosten voor het terugzenden van de goederen naar het door White Lotus Anti Aging opgegeven adres.
 • 6. Klanten hebben een wettelijke zorgplicht voor alle White Lotus-goederen terwijl ze onder hun hoede zijn en zijn verplicht om redelijke zorg te betrachten bij het retourneren van goederen. White Lotus heeft het recht om een ​​eventuele terugbetaling aan te vechten als hieraan niet wordt voldaan.
 • 7. Wij verzoeken u alle geretourneerde goederen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
 • 8. White Lotus zal de kosten van de goederen terugbetalen, inclusief onze eventuele betaalde verzendkosten op het moment van verkoop, binnen 30 dagen na ontvangst van een geldige annulering van het verkoopcontract van de klant.
 • 9. Als de goederen bij ontvangst defect zijn, zal White Lotus het volledige aankoopbedrag terugbetalen.
 • 10. Dit beleid is niet van toepassing op Business-to-Business-verkoopcontracten.

 

Klarna

 

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te worden gedaan aan Klarna:

 

 • Betaal in 3
 • Betaal later
 • Nu betalen
 

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier hier. Algemene informatie over Klarna is te vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas privacyverklaring.