LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Alle gebruikers van deze site stemmen ermee in dat toegang tot en gebruik van deze site onderhevig zijn aan de volgende algemene voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

auteursrechten

De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, valt onder het auteursrecht als collectief werk onder de Verenigde Staten en andere auteursrechtwetten en is eigendom van White Lotus Anti Aging LTD. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren gedeelten van deze site met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij White Lotus Anti Aging LTD of het kopen van White Lotus Anti Aging LTD-producten. U mag weergeven en, behoudens expliciet vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, gedeelten van het materiaal uit de verschillende gedeelten van de site downloaden of afdrukken uitsluitend voor uw eigen niet-commerciële gebruik, of om een ​​bestelling te plaatsen bij White Lotus Anti Aging LTD of om White Lotus Anti Aging LTD-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden, tenzij toegestaan ​​door White Lotus Anti Aging LTD. U stemt er verder mee in geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van materialen gedownload van de site.

handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van White Lotus Anti Aging LTD die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van White Lotus Anti Aging LTD

Garantieverklaring

Deze site en de materialen en producten op deze site worden aangeboden "zoals ze zijn" en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Voor zover dit op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan, aanvaardt White Lotus Anti Aging LTD alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. White Lotus Anti Aging LTD garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat de defecten worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die de site ter beschikking stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. White Lotus Anti Aging LTD doet geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, adequaatheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. In sommige staten zijn beperkingen of uitsluitingen van garanties niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Beperking van de aansprakelijkheid

White Lotus Anti Aging LTD is niet aansprakelijk voor enige speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de materialen op deze site of de prestaties van de producten te gebruiken, zelfs als White Lotus Anti Aging LTD is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. De toepasselijke wetgeving staat mogelijk de beperking van de uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Typografische fouten

In het geval dat een White Lotus Anti Aging LTD-product ten onrechte wordt vermeld tegen een onjuiste prijs, behoudt White Lotus Anti Aging LTD zich het recht voor om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren voor producten die voor de onjuiste prijs zijn vermeld. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en of uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal White Lotus Anti Aging LTD een tegoed afgeven op uw creditcardrekening voor het bedrag van de onjuiste prijs.

Termijn; Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u wanneer u de site bezoekt en / of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd door White Lotus Anti Aging LTD zonder kennisgeving vooraf. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerk, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en diverse bepalingen blijven van kracht na beëindiging.

Merk op

White Lotus Anti Aging LTD kan u een kennisgeving sturen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of via een andere betrouwbare methode naar het adres dat u hebt opgegeven aan White Lotus Anti Aging LTD.

Diversen

Uw gebruik van deze site zal in alle opzichten geregeld worden door de wetten van de staat Californië, VS, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen, en niet door het VN-Verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat de jurisdictie over en locatie in enige juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van White Lotus Anti Aging LTD producten) zich zal bevinden in de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië. Elke reden voor actie of bewering die u mogelijk heeft met betrekking tot de site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van White Lotus Anti Aging LTD-producten) moet worden aangevat binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet. Het verzuim van White Lotus Anti Aging LTD om aan te dringen op of af te dwingen van strikte naleving van enige bepaling van deze algemene voorwaarden mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen handelen om enige van deze algemene voorwaarden te wijzigen. White Lotus Anti Aging LTD kan zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan een partij overdragen zonder kennisgeving aan u.

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier of vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of grof taalgebruik, is ten strengste verboden. Nabootsing van anderen, inclusief een White Lotus Anti Aging LTD of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. Je mag de inhoud die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk op privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend wat een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, niet schenden, verspreiden of anderszins via de site publiceren. de rechten van een partij of die anders aanleiding zouden kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud uploaden op de site of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden of lid te worden van een andere commerciële online service of andere organisatie.

Deelname Disclaimer

White Lotus Anti Aging LTD kan en controleert niet alle communicatie en materialen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat White Lotus Anti Aging LTD, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, slechts fungeert als een passieve leiding voor een dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaat met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de site. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materialen te blokkeren of verwijderen waarvan zij vaststelt dat ze (a) beledigend, lasterlijk of obsceen zijn, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in overtreding van een auteursrecht , handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor White Lotus Anti Aging LTD naar eigen goeddunken.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om White Lotus Anti Aging LTD, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Service Providers") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, voortvloeiend uit een schending van deze algemene voorwaarden of enige activiteit gerelateerd aan uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die de site bezoekt met uw internetaccount.

Links van derden

In een poging om onze bezoekers meerwaarde te bieden, kan White Lotus Anti Aging LTD een koppeling bevatten naar sites die worden beheerd door derden. Echter, zelfs als de derde partij is aangesloten bij White Lotus Anti Aging LTD, heeft White Lotus Anti Aging LTD geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingsmethoden hebben, onafhankelijk van White Lotus Anti Aging LTD. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom hebt u toegang op eigen risico. Niettemin probeert White Lotus Anti Aging LTD de integriteit van zijn website en de links die erop worden geplaatst te beschermen en daarom vraagt ​​het niet alleen feedback op zijn eigen site, maar ook op sites waarnaar het linkt (ook als een specifieke link niet verwijst naar werk).

Retourbeleid

White Lotus Anti Aging LTD onderschrijft volledig en voldoet aan de EU Consumer Protection Distance Selling Regulations (DSR) 2000. Dit valt onder EU-richtlijn 97/7 EG

Deze voorschriften zijn ontworpen om consumenten te beschermen en hen een vergelijkbare bescherming te bieden als die bij het winkelen in persoon. We hopen dat consumenten door het volgen van deze voorschriften met meer vertrouwen en online vertrouwen kunnen winkelen.

 Een stapsgewijze handleiding voor het witte Lotus-retourenbeleid 

  • 1. Alle klanten hebben het recht om het verkoopcontract binnen 7 dagen na ontvangst van de verkochte goederen te annuleren.
  • 2. Annulering van de verkoop moet worden verzonden naar White Lotus in een duurzame vorm zoals een e-mail, post of fax. Het bewijs van verzending van dit document moet worden bewaard.
  • 3. Dit geretourneerde beleid is niet van toepassing op 'goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd'. Dit omvat alle steriele producten zoals dermale rollen die zijn verpakt in verzegelde verpakking en die zijn geopend. Het bevat ook de White Lotus-reeks schoonheidsproducten als deze op de een of andere manier wordt geopend of gemanipuleerd.
  • 4. Het annuleringsbeleid is ook niet van toepassing op 'audio- of visuele opnames die de klant heeft verbroken'. Dit omvat de instructie-dvd's van White Lotus.
  • 5. Klanten betalen de volledige kosten van het retourneren van de goederen naar het adres dat is vastgesteld door White Lotus Anti Aging.
  • 6. Klanten hebben een wettelijke zorgplicht voor alle White Lotus-goederen tijdens hun zorg en zijn verplicht om redelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het retourneren van goederen. White Lotus heeft het recht om elke terugbetaling aan te vechten als hieraan niet wordt voldaan.
  • 7. Wij verzoeken dat alle goederen die worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.
  • 8. White Lotus zal de kosten van de goederen, inclusief onze eventuele frankeringen, terugbetalen op het moment van verkoop binnen 30 dagen na ontvangst van een geldige annulering van het verkoopcontract van de klant.
  • 9. Als de goederen defect zijn bij ontvangst, zal White Lotus een volledige restitutie bieden.
  • 10. Dit beleid is niet van toepassing op koopovereenkomsten voor bedrijven.