Servicevoorwaarden

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Alle gebruikers van deze site gaan ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderworpen zijn aan de volgende algemene voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

Auteursrechten

De gehele inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, valt onder het auteursrecht als collectief werk onder de Amerikaanse en andere auteursrechtwetten, en is eigendom van White Lotus Anti Aging LTD. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan White Lotus Anti Aging LTD. Copyright 2003, White Lotus Anti Aging LTD ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Er wordt toestemming verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken, met als enige doel het plaatsen van een bestelling bij White Lotus Anti Aging LTD of het kopen van producten van White Lotus Anti Aging LTD. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de site weergeven en, met inachtneming van eventuele uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, uitsluitend voor uw eigen, niet-commerciële gebruik downloaden of afdrukken, of om een ​​bestelling te plaatsen bij White Lotus Anti Aging LTD of om White Lotus Anti Aging LTD-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of overdracht van de inhoud van deze site is ten strengste verboden, tenzij geautoriseerd door White Lotus Anti Aging LTD. U stemt er verder mee in om geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die u van de site hebt gedownload.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van White Lotus Anti Aging LTD die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van White Lotus Anti Aging LTD

Garantieverklaring

Deze site en de materialen en producten op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht, wijst White Lotus Anti Aging LTD alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. White Lotus Anti Aging LTD verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. White Lotus Anti Aging LTD geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Sommige staten staan ​​geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

White Lotus Anti Aging LTD is niet aansprakelijk voor enige bijzondere schade of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op deze site of de prestaties van de producten te gebruiken, zelfs als White Lotus Anti Aging LTD op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toepasselijk recht staat de beperking van de uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Typografische fouten

In het geval dat een product van White Lotus Anti Aging LTD per ongeluk tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behoudt White Lotus Anti Aging LTD zich het recht voor om bestellingen voor producten die tegen de onjuiste prijs worden vermeld, te weigeren of te annuleren. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en van uw creditcard is afgeschreven. Als de aankoop al in rekening is gebracht op uw creditcard en uw bestelling wordt geannuleerd, zal White Lotus Anti Aging LTD een creditering op uw creditcardrekening uitvoeren voor het bedrag van de onjuiste prijs.

Termijn; Beëindiging

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing zodra u de site bezoekt en/of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of een deel ervan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving door White Lotus Anti Aging LTD worden beëindigd. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en overige blijven na elke beëindiging van kracht.

Kennisgeving

White Lotus Anti Aging LTD kan u een kennisgeving sturen via e-mail, een algemene kennisgeving op de site of op een andere betrouwbare manier, op het adres dat u aan White Lotus Anti Aging LTD hebt opgegeven.

Gemengd

Uw gebruik van deze site valt in alle opzichten onder de wetten van de staat Californië, VS, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen, en niet onder het VN-verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U gaat ermee akkoord dat de jurisdictie over en de locatie van enige juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van producten van White Lotus Anti Aging LTD) in de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles zal liggen. Provincie, Californië. Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot de site (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van producten van White Lotus Anti Aging LTD) moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de claim of de oorzaak van de actie worden ingediend. Het onvermogen van White Lotus Anti Aging LTD om strikte uitvoering van enige bepaling van deze algemene voorwaarden aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen deze algemene voorwaarden wijzigen. White Lotus Anti Aging LTD kan haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan elke partij overdragen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Gebruik van de site

Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door het gebruik van obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Het nabootsen van anderen, waaronder een White Lotus Anti Aging LTD of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers op de site, is verboden. U mag geen inhoud uploaden naar, distribueren of anderszins publiceren via de site die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend is, inbreuk maakt op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij of die anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een overtreding van de wet. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te verzoeken lid te worden of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie.

Disclaimer van deelname

White Lotus Anti Aging LTD kan en kan niet alle communicatie en materialen beoordelen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, White Lotus Anti Aging LTD slechts fungeert als een passief kanaal voor een dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot enige inhoud of activiteiten. op de site. White Lotus Anti Aging LTD behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan zij vaststelt dat deze (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht. , handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander, of (d) aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar voor White Lotus Anti Aging LTD, naar eigen goeddunken.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om White Lotus Anti Aging LTD, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "Dienstverleners") te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortkomen uit een overtreding van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die via uw internetaccount toegang krijgt tot de site.

Koppelingen van derden

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan White Lotus Anti Aging LTD linken naar sites die door derden worden beheerd. Maar zelfs als de derde partij aangesloten is bij White Lotus Anti Aging LTD, heeft White Lotus Anti Aging LTD geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hanteren, onafhankelijk van White Lotus Anti Aging LTD. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Desalniettemin probeert White Lotus Anti Aging LTD de integriteit van haar website en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt ​​daarom niet alleen feedback op haar eigen site, maar ook op sites waarnaar zij linkt (ook als een specifieke link niet aanwezig is). werk).

Retourbeleid

White Lotus Anti Aging LTD onderschrijft en voldoet van harte aan de EU Consumer Protection Distance Selling Regulations (DSR) 2000. Dit valt onder EU-richtlijn 97/7 EC

Deze regelgeving is bedoeld om consumenten te beschermen en hen een soortgelijke bescherming te bieden als die welke wordt ervaren bij persoonlijk winkelen. We hopen dat we door het volgen van deze regelgeving consumenten in staat stellen met meer vertrouwen online te winkelen.

Een stapsgewijze handleiding voor het witte Lotus-retourbeleid 

 • 1. Alle klanten hebben het recht om het verkoopcontract binnen 7 dagen na ontvangst van de verkochte goederen te annuleren.
 • 2. Annulering van de verkoop moet in een duurzame vorm, zoals een e-mail, post of fax, naar White Lotus worden verzonden. Het bewijs van verzending van dit document moet worden bewaard.
 • 3. Dit retourbeleid is volgens de wet niet van toepassing op 'goederen die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd'. Dit omvat alle steriele producten, zoals huidrollers die zijn verpakt in een verzegelde verpakking en zijn geopend. Het omvat ook het assortiment schoonheidsproducten van White Lotus als er op welke manier dan ook mee is geknoeid.
 • 4. Het annuleringsbeleid is ook niet van toepassing op eventuele 'audio- of beeldopnamen waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken'. Dit omvat de instructie-dvd's van White Lotus.
 • 5. Klanten betalen de volledige kosten voor het retourneren van de goederen naar het door White Lotus Anti Aging opgegeven adres.
 • 6. Klanten hebben een wettelijke zorgplicht voor alle goederen van White Lotus die onder hun hoede zijn en zijn verplicht redelijke zorg te betrachten bij het retourneren van goederen. White Lotus heeft het recht om tegen terugbetaling in beroep te gaan indien hieraan niet wordt voldaan.
 • 7. Wij verzoeken u alle geretourneerde goederen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
 • 8. White Lotus zal de kosten van de goederen, inclusief eventuele portokosten die betaald zijn op het moment van de verkoop, terugbetalen binnen 30 dagen na ontvangst van een geldige annulering van het verkoopcontract van de klant.
 • 9. Als de goederen bij ontvangst defect zijn, zal White Lotus het volledige bedrag terugbetalen.
 • 10. Dit beleid is niet van toepassing op verkoopovereenkomsten tussen bedrijven.

 

Klarna

 

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna:

 

 • Betaal in 3
 • Betaal later
 • Nu betalen
 

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier hier. Algemene informatie over Klarna kunt u vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Privacyverklaring van Klarna.